Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Wstęp
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.moklegionowo.pl.

Podmiot
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: -.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. wybrane materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
2. wybrane materiały są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. przy braku wskazania nadmiernego obciążenia dostępność cyfrowa wybranych materiałów będzie sukcesywnie poprawiana ze wskazaniem dostosowania do wymogów prawnych do końca 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Żebrowski, mok@moklegionowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 784 44 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 – wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
2. Norwida 10, Targowa 65 – parter dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
Piłsudskiego 41 – budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
3. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 – pochylnia, winda.
4. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 – wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Norwida 10, Targowa 65, Piłsudskiego 41 – prawo wstępu z psem asystującym.
6. Norwida 10, Targowa 65 – brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.